Privacyverklaring

Hoe wij jouw gegevens verwerken en beschermen

Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. vindt de privacy van uw persoonsgegevens erg belangrijk. We zullen uw gegevens dan ook geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beveiligen en verwerken. Deze privacywetgeving geldt voor de hele Europese Unie (EU). In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens er worden verzameld, waarom ze worden verzameld en hoe hiermee uw gebruikservaring van onze website wordt verbeterd. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. We raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. is een Besloten Vennootschap, gevestigd aan de Rijnstraat 495a, 5215 EJ te ‘s-Hertogenbosch en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Jennen Financieel en Belastingadvies
 • Rijnstraat 495a, 5215 EJ te ’s-Hertogenbosch
 • www.jennen-advies.nl
 • +31 (0)73-8220795
 • De heer P. Jennen is de Functionaris Gegevensbescherming van Jennen Financieel en Belastingadvies B.V., en is te bereiken via: info@jennen-advies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. verwerkt (persoons)gegevens over u of uw organisatie en/of de (ex-)medewerkers van uw organisatie doordat u of uw organisatie gebruik maakt of maakte van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Titulatuur
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Functie, dienstjaren
 • Kopieën van CV’s
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op één van onze systemen aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bij websitebezoek: IP-adres, internetbrowser en apparaat type

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast bovengenoemde gegevens verwerken wij de volgende gevoelige persoonsgegevens van u of uw medewerkers:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Salarisgegevens, zoals loon
 • Betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummers
 • Financiële gegevens, zoals winst uit onderneming
 • Kopieën van identiteitsbewijzen
 • Arbeidscontracten
 • Informatie over verlof en Human Resource Management (zoals beoordelingen)
 • Informatie over verwanten (kinderen) voor zover dit nodig is voor wettelijke regelingen

Waarom we deze gegevens nodig hebben

Wij verwerken de persoonsgegevens van u of uw (ex-)medewerkers om de volgende diensten te kunnen uitvoeren:

 • Het doen van salarisadvies en –administratie
 • Het doen van fiscale aangiftes
 • Het bijhouden van financiële administraties

Deze doelen worden door u of uw werkgever, als onze opdrachtgever gesteld.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens alleen zolang dit nodig is om onze opdracht uit te kunnen voeren of tot de wettelijke bewaartermijn van die gegevens verstreken is.

Delen van gegevens

Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. deelt alleen gegevens met derden als dit voor het uitvoeren van onze opdracht noodzakelijk is, en onze opdrachtgever hier expliciet mee akkoord gaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat- doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@jennen-advies.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een mail te sturen naar: info@jennen-advies.nl

Nederlands recht

Op al onze diensten is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten

Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: info@jennen-advies.nl

Door gebruik te maken van onze website, geeft u aan de privacyverklaring te accepteren.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van onze website. Door eventuele wijzigingen of aanpassingen op onze website, kan de privacyverklaring worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

‘s-Hertogenbosch, 2023